Zoek
Sluit dit zoekvak.

HomeLTT Account policy

LTT Account policy

Voorwaarden Let Things Talk B.V. account

1. Algemeen

1.1 Met Let Things Talk B.V. Account kunnen wij onze klanten gepersonaliseerde aanbiedingen, uitmuntende service en vereenvoudigde administratie bieden. U krijgt toegang tot uw Let Things Talk B.V. Account door middel van een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord op onze website, waar u uw bestellingen kunt plaatsen en uw eerdere aankopen kunt bekijken en uw account kunt beheren.

1.2 Om zich aan te melden als accounthouder dient u de Voorwaarden Let Things Talk B.V. Account te accepteren.

2. Registratie Let Things Talk B.V. Account

2.1 Het Let Things Talk B.V. Account is gratis. Om Let Things Talk B.V. accounthouder te worden, dient u ouder te zijn dan 18 jaar en te beschikken over een e-mailadres en een vast postadres. Zowel natuurlijke personen als bedrijven kunnen houder zijn van een Let Things Talk B.V. account. Onder het begrip “accounthouder” worden zowel het bedrijf als diens vertegenwoordigers begrepen. Belangrijk, Let Things Talk B.V. levert alleen aan bedrijven, niet aan particulieren.

2.2 Het Let Things Talk B.V. Account is persoonlijk en niet overdraagbaar aan een andere persoon of een ander bedrijf. U bent verantwoordelijk voor de aankopen die u doet met uw accountgegevens. Door acceptatie van deze voorwaarden verklaart u uw gebruikersnaam en wachtwoord niet te zullen onthullen en ervoor te zullen zorgen dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord veilig bewaard, zodat onbevoegden geen toegang kunnen verkrijgen tot de informatie. Als u vermoedt dat onbevoegden op de hoogte zijn van uw wachtwoord, dient u uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en Let Things Talk B.V. op de hoogte te stellen van uw vermoeden.

2.3 Als accounthouder bent u ervoor verantwoordelijk dat de verstrekte persoonlijke informatie juist en volledig is. U zult Let Things Talk B.V. onmiddellijk de juiste informatie verstrekken in geval van wijzigingen in uw persoonlijke informatie, zoals naam, telefoonnummer of adres.

2.4 U wordt houder van een Let Things Talk B.V. account als u deze voorwaarden hebt geaccepteerd en bent geregistreerd in het systeem van Let Things Talk B.V. en het Let Things Talk B.V. account is geopend via de website van Let Things Talk B.V.. U ontvangt een bevestiging van de registratie op het door u verstrekte e-mailadres.

2.5 Als accounthouder bent u verplicht kennis te nemen van de inhoud van de voorwaarden voor het Let Things Talk B.V. account en alle wijzigingen in de voorwaarden.

3. Verwerking van persoonsgegevens

Als u bent geregistreerd als accounthouder, zal Let Things Talk B.V. uw persoonsgegevens verwerken.

Let Things Talk B.V. AB, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73972789

Gildenweg 2, 8304 BC, Emmeloord, is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens.

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met het Let Things Talk B.V. Privacybeleid, waarin nader wordt beschreven hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en delen.

4. Gepersonaliseerde voordelen, aanbiedingen en communicatie

4.1 Als u een Let Things Talk B.V. Account registreert in verband met het doen van een aankoop, verstrekt u ons uw postadres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze contactgegevens worden door Let Things Talk B.V. gebruikt om u op de hoogte te houden over uw account en u aanbiedingen en andere marketingberichten te sturen over vergelijkbare producten en diensten.

4.2 Gewoonlijk sturen wij onze aanbiedingen per e-mail, brief en telefonisch. Soms communiceren wij ook via digitale advertenties op externe websites.

4.3 Als houder van een Let Things Talk B.V. Account ontvangt u individuele communicatie op maat met gepersonaliseerde aanbiedingen, nieuws, productadviezen, uitnodigingen voor evenementen en voordelen die gekoppeld zijn aan uw account. Door onze aanbiedingen en andere communicatie op u af te stemmen in overeenstemming met uw informatie en de wijze waarop u gebruikmaakt van onze website, zorgen wij ervoor dat u relevante informatie ontvangt die voor u interessant is. Daarnaast bieden wij u een gepersonaliseerde ervaring van onze website.

4.4 Let Things Talk B.V. heeft het recht verschillende voordelen en aanbiedingen aan te bieden aan verschillende klanten. Dit houdt in dat Let Things Talk B.V. niet verplicht is om al haar klanten dezelfde voordelen en aanbiedingen aan te bieden. Verschillende aanbiedingen kunnen bijvoorbeeld worden aangeboden aan klanten met verschillende aankooppatronen of aankoopvolumes en aan klanten die binnen een bepaald geografisch gebied wonen.

4.5 U kunt te allen tijde de instellingen wijzigen voor het soort berichten dat u wilt ontvangen of volledig bezwaar maken tegen het gebruik van uw contactgegevens voor marketingdoeleinden. Daarnaast kunt u bij elke afzonderlijke mailing bezwaar maken tegen onze marketingdiensten.

4.6 Wij maken u erop attent dat belangrijke informatie die niet te maken heeft met de marketing van onze producten of diensten per post of per e-mail aan u kan worden toegezonden, ook als u bezwaar hebt gemaakt tegen marketing.

5. Toepassing en wijziging voorwaarden

5.1 Als u een aankoop doet, zijn primair de Algemene Verkoopvoorwaarden van Let Things Talk B.V. van toepassing. Deze Voorwaarden Let Things Talk B.V. Account laten de Algemene Verkoopvoorwaarden onverlet.

5.2 De Voorwaarden Let Things Talk B.V. Account zijn te allen tijde van toepassing in de vorm en met de inhoud zoals gepubliceerd op de website van Let Things Talk B.V..

5.3 Let Things Talk B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Voorwaarden Let Things Talk B.V. Account, met inbegrip van de wijze waarop aanbiedingen tot stand komen of worden verstrekt. Bijgewerkte voorwaarden worden gepubliceerd op de website van Let Things Talk B.V.. Daarnaast wordt u geïnformeerd over wijzigingen in de voorwaarden zodra u een volgende keer weer inlogt op uw Let Things Talk B.V. Account. Als u de gewijzigde voorwaarden niet wenst te accepteren, kunt u uw Let Things Talk B.V. Account beëindigen door contact op te nemen met de klantenservice. De contactgegevens vindt u onderaan deze voorwaarden.

5.4 In aanvulling op datgene wat voortvloeit uit bindende wetgeving geldt dat Let Things Talk B.V. niet aansprakelijk is voor schade (daaronder begrepen gederfde of verminderde voordelen) als gevolg van wijzigingen in deze voorwaarden. Let Things Talk B.V. is geenszins verplicht accounthouders of derden schadeloos te stellen in dat verband.

6. Geldigheid en beëindiging account

6.1 Uw Let Things Talk B.V. Account blijft tot nader order geldig.

6.2 U kunt uw Let Things Talk B.V. Account te allen tijde beëindigen door contact op te nemen met de klantenservice. De contactgegevens voor de klantenservice vindt u onderaan deze voorwaarden. Bij beëindiging van uw account vervallen alle aanbiedingen en kortingen. Daarnaast zullen alle persoonsgegevens die zijn verzameld en verwerkt om aan deze voorwaarden te voldoen worden verwijderd. Het kan echter noodzakelijk zijn voor Let Things Talk B.V. om persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken, bijvoorbeeld om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor meer informatie over de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, verwijzen wij naar het Let Things Talk B.V. Privacybeleid.

6.3 Let Things Talk B.V. behoudt zich het recht voor uw Let Things Talk B.V. Account met onmiddellijke ingang te beëindigen en alle kortingen en aanbiedingen ongeldig te verklaren indien zij vermoedt dat er sprake is van misbruik of ongepast gebruik van het Let Things Talk B.V. Account of ander ongepast gedrag. Onder dat misbruik wordt onder meer verstaan handelen in strijd met deze voorwaarden, registratie van onjuiste contactgegevens, (poging tot) fraude, alsmede vervalsing, aanpassing, verkoop of onrechtmatige overdracht van documenten, zoals kortingscodes of vouchers, aan een andere persoon.

6.4 Indien de accounthouder gedurende drie jaar niet actief is geweest, wordt het account automatisch beëindigd en worden de persoonsgegevens die wij hebben verzameld en verwerkt om het Let Things Talk B.V. Account en de daarmee verband houdende diensten te kunnen verstrekken in overeenstemming met deze voorwaarden verwijderd. U wordt geacht niet actief te zijn als u niet hebt ingelogd op uw Let Things Talk B.V. Account, geen aankoop hebt gedaan in onze online winkel in de inlogmodus, geen klantenservice-zaak of andere ondersteuningsfunctie aan uw account gekoppeld hebt gehad, onze website niet hebt bezocht, niet hebt deelgenomen aan evenementen of prijsvragen waarbij u uw accountinformatie hebt ingevoerd en niet op de links hebt geklikt die wij u per e-mail hebben toegezonden in de aangegeven periode.

7. Geschillen

Alle geschillen met betrekking tot Let Things Talk B.V. Account die niet in der minne zijn opgelost tussen partijen worden beslecht naar Nederlands recht door een Nederlandse rechter. De accounthouder kan zich om het geschil buiten rechte te laten beslechten wenden tot De geschillencommissie, adres: Postbox 90600, 2509 LP Den Haag, www.degeschillencommissie.nl, voor zover die Raad bevoegd is om kennis te nemen van de zaak.

8. Contactgegevens

Voor vragen over uw Let Things Talk B.V. Account of als u uw Let Things Talk B.V. Account wilt beëindigen kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.op 085-7733638 of een e-mail sturen naar info@letthingstalk.nl

eFacility

          © 2024 · Let Things Talk B.V.  –  Ampérelaan 3, 9207 AM, Drachten  –  Tel.: 0031-512 208000